Privacy Policy

Algemene voorwaarden De Groene Luifel BV, gevestigd aan de Oude Kerkstraat 12 4524 CV Sluis.

Artikel 1 – Definities:
1.1 De overeenkomst: elke overeenkomst waarbij De Groene Luifel BV goederen levert.
1.2 Klant: de afnemer van de in het vorige lid genoemde goederen.
1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leveringsverplichting in de tijd is gespreid.
1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.7 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten al of niet op afstand aan klanten aanbiedt.
1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.9 Communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:
2.1 Naam ondernemer:
De Groene Luifel BV
Oude Kerkstraat 12 4524 CV Sluis
T: +31(0)117-461731
E: info@degroeneluifel.nl
W: www.degroeneluifel.nl
KvK: 63644819
BTW: NL855331562B01
2.1 Bereikbaar:
Maandag t/m zaterdag van 09:00 – 18:00 uur.
Zondag van 10.00 – 18.00uur.

Artikel 3 – Toepasselijkheid:
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de klant.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer te te zien zijn op De Groene Luifel.nl.

Artikel 4 – Het aanbod:
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, kunnen deze afwijken van de producten, welke op dat moment worden aangeboden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:

 • De gehanteerde prijzen, inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van aflevering;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst:
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal bij het product aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer, waar de klant met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht:
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 De klant dient de ondernemer schriftelijk van deze herroeping op de hoogte te stellen en het ongeopende product per omgaande te retourneren.
6.3 Het product dient zich in de oorspronkelijke verpakking te bevinden en mag uiteraard niet gebruikt zijn.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping:
7.1 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending crediteren.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht:
8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts, indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Dat aan bederf onderhevig is, snel bederft of snel verouderd;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – De prijzen:
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.5 De klant heeft de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.6 De genoemde prijzen zijn inclusief BTW (invoerfouten voorbehouden).

Artikel 10 – Garantie:
10.1 De ondernemer staat er voor in, dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor niet anders dan normaal gebruik.
10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
10.3 Het geven van adviezen is op eigen verzoek en verantwoordelijkheid.
10.4 Er kunnen geen rechten worden ontleend indien en voor zover de adviezen, het gewenste resultaat niet wordt bereikt.

Artikel 11 – Levering en uitvoering:
11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan binnen 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
11.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5 Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voor de bezorging zal op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.7 De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen.
11.8 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend.

Artikel 12 – Betaling:
12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
12.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
12.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens tijdens de bestelprocedure onverwijld aan de ondernemer te melden.
12.4 In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Deze kosten zijn 35% van het totale factuurbedrag.

Artikel 13 – Klachtenregeling:
13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen:
14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen de ondernemer en de klant over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als de ondernemer worden voorgelegd aan de Stichting MKBkeurmerk – Postbus 76 – 7550 AB Hengelo.
14.3 Een geschil wordt door de Stichting MKBkeurmerk slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
14.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Stichting MKBkeurmerk aanhangig te worden gemaakt.
14.5 Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Stichting MKBkeurmerk, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer hier mee akkoord gaat, zal de klant binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
14.6 Stichting MKBkeurmerk doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Stichting MKBkeurmerk. De beslissingen van de Stichting MKBkeurmerk geschieden bij wege van bindend advies.
14.7 De Stichting MKBkeurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
14.8 Indien naast de Stichting MKBkeurmerk een andere erkende of bij de Stichting MKBkeurmerk voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Stichting MKBkeurmerk bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissies.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen:
15.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Klantgegevens:
16.1 Alle door de klant beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. De achtergelaten gegevens worden alleen gebruikt in de administratie van de ondernemer.
16.2 Op deze website worden algemene bezoekers gegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de website te optimaliseren.
16.3 Er zullen geen klantgegevens aan derden worden verstrekt, tenzij de ondernemer hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt, door hiertoe bevoegde instanties.

Artikel 17 – Cookies:
17.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.
17.2 Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door:

 • Relevante navigatie-instellingen te tonen
 • Voorkeuren van bezoekers te onthouden
 • De algemene gebruikersbeleving te verbeteren
 • Het aantal weergegeven advertenties te beperken

17.3 Het gebruik van cookies door Webwinkel De Groene Luifel.nl
Bij een bezoek aan Webwinkel De Groene Luifel.nl gaat u er standaard mee akkoord dat Webwinkel De Groene Luifel.nl cookies op uw apparaat plaatst.
17.4 Webwinkel De Groene Luifel.nl legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over uzelf heeft verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in de Algemene voorwaarden van Webwinkel De Groene Luifel.nl staan vermeld.
17.5 Als u niet wilt dat Webwinkel De Groene Luifel.nl cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Mogelijk kunt u daarna sommige gedeelten van Webwinkel De Groene Luifel.nl niet (correct) gebruiken.

Artikel 18 – Disclaimer:
18.1 De inhoud van de onderwerpen op deze webwinkel is alleen voor informatieve doeleinden bestemd. Raadpleeg altijd een arts of specialist voor een passende diagnose en behandeling.
18.2 Lees voor het gebruik van de op deze webwinkel gekochte producten altijd eerst aandachtig de informatie op de verpakking en/of de bijsluiter.
18.3 Voor alle aangekochte producten op deze webwinkel geldt: daar er geen controle op het gebruik van de genoemde producten kan worden uitgeoefend, aanvaard de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid, ontstaan door onkundig gebruik, onvoorzichtigheid of schade direct of indirect uit de toepassing voorvloeiend.
18.4 Deze webwinkel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De ondernemer stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende medische adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.
18.5 De op deze webwinkel verstrekte gegevens mogen niet openbaar worden gemaakt voor commercieel gebruikte doeleinden, op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer zelf.

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken.

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.